Soms mag een werknemer zijn privéauto gratis opladen bij de werkgever. Daar kunnen allerlei fiscale vragen bij worden gesteld: is het loon? Is het vrijgesteld? Heeft het invloed op de reiskostenvergoeding? Binnen de Belastingdienst heeft een kennisgroep antwoorden op deze vragen antwoorden geformuleerd die bedoeld zijn als standpunten. 

Uitgangspunt
De werkgever wil elektrisch rijden stimuleren. Daarvoor wil hij werknemers die in privé beschikken over een hybride of elektrische auto ook gebruik laten maken van bestaande laadpalen. De werknemers kunnen hiervoor een laadpas ophalen bij de receptie, hun privéauto opladen en vervolgens de laadpas weer inleveren. De werknemers hoeven niets te betalen en er wordt niet geregistreerd welke werknemer wanneer van de laadpaal gebruikmaakt.

Is er sprake van loon?
Ja, als de werknemer zijn privéauto oplaadt op de werkplek is er sprake van een voordeel dat voortvloeit uit de dienstbetrekking.

Het gebruik van de laadpaal levert de werknemer een voordeel op omdat hij niet hoeft te betalen voor het opladen van zijn auto. De kosten van het opladen komen voor rekening van de werkgever. Dit betekent dat de werkgever zich bewust is van de verstrekking van het voordeel en dat er een voldoende causaal verband is met de dienstbetrekking. Er is sprake van loon in natura.

Is sprake van vrijgesteld loon?
Nee, er geldt geen nihilwaardering voor gebruik van de laadpaal van de werkgever voor privédoeleinden.

Werkplekvoorzieningen, zoals de laadpaal, worden op nihil gewaardeerd onder de volgende voorwaarden:

  1. De voorziening moeten geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden ge- of verbruikt;
  2. Het aanbieden van de voorziening moet redelijk zijn; en,
  3. Het betreft een voorziening waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te ge- of verbruiken.

De laadpaal voldoet aan de eerste voorwaarde. Immers, de werknemer kan de laadpaal alleen gebruiken op de werkplek. Ook aan de tweede voorwaarde wordt voldaan. Blijft over de vraag of het niet gebruikelijk is de laadpaal buiten de werkplek te gebruiken.

In dit geval is sprake van een substantieel voordeel dat naar maatschappelijke opvattingen als loon wordt ervaren. Verder stelt de werkgever de laadpaal niet ter beschikking aan de werknemer om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren, maar om zijn privéauto op te laden. De werkgever geeft hiervoor expliciet toestemming. Het genot van de voorziening (elektriciteit) vindt vervolgens met name plaats buiten de werkplek. De laadpaal voldoet daarom niet aan voorwaarde 3.

Heeft het opladen van de privéauto invloed op het reiskostenforfait?
Ja, de elektriciteit telt mee voor de onbelaste forfaitaire reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer (2023: € 0,21 per kilometer).

Nu de nihilwaardering niet van toepassing is, vormt de elektriciteit uit de laadpaal ten behoeve van de privéauto een voordeel dat gewaardeerd dient te worden. De elektriciteit telt mee voor de onbelaste forfaitaire reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer. Als de werkgever daarboven een extra vergoeding geeft, kan hij deze aanwijzen als eindheffingsloon, als hij voldoet aan de gebruikelijkheidseis.

Hoe zit het met opladen van elektrische fiets of mobiele telefoon?
De werkgever kan wel een nihilwaardering toepassen als de werknemer een stopcontact gebruikt voor het opladen van een elektrische fiets en mobiele telefoon. De elektriciteit voor de fiets telt niet mee voor de onbelaste forfaitaire reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer.

Het stopcontact op de werkplek is evident een voorziening op de werkplek die de werknemer nodig heeft om zijn werkzaamheden te kunnen uitoefenen en zijn in het belang van het bedrijfsproces. Als de werknemer het stopcontact gebruikt voor het opladen van zijn mobiele telefoon is er sprake van een privévoordeel voor de werknemer. Het voordeel is echter gering en wordt naar maatschappelijke opvattingen niet als loon ervaren. Het voordeel is vergelijkbaar met voordelen als kopieën van privéstukken, het (privé) gebruik van internet of de behandeling van privémail onder werktijd. Het is volgens de wetgever gebruikelijk en gewenst een dergelijk voordeel buiten beschouwing te laten bij de bepaling van het loon.

Het bovenstaande geldt ook voor het opladen van een accu van een elektrisch fiets (incl. speed pedelec). Het voordeel hiervan is wellicht iets hoger, maar kan nog altijd worden aangemerkt als gering. Omdat de nihilwaardering van toepassing is, telt de elektriciteit niet mee voor de onbelaste forfaitaire reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer.

Let op: Het standpunt van de Belastingdienst is duidelijk. Praktische zaken – hoe u als werkgever het loon berekent en het gebruik moet registreren – komen in deze standpuntbepaling niet aan de orde.